Төслийн нарийвчилсан үнэлгээ

Төслийн нарийвчилсан үнэлгээг “Хөрөнгө оруулалтын төслийн нарийвчилсан үнэлгээний аргачлал”-д заасны дагуу үнэлж, дүгнэлт гаргах ба хөрөнгө оруулалт хүсэгчээс ирүүлсэн түүхэн баримт мэдээлэл, туршлага, оролцогч талуудын санал, ажиглалт, урьдчилсан таамаг, судалгаа нь эх сурвалжтай, баримт нотолгоотой байх шаардлагатай бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах үндэслэл болно.

Нарийвчилсан үнэлгээ нь дараах үнэлгээнүүдийг хамруулна: