Анхан шатны судалгаа

Хүлээн авсан хүсэлттэй танилцаж, шаардлагатай нэмэлт материал авч, төсөлтэй холбоотой судалгаа хийн, төслийн танилцуулгыг эрэмбэлэн Эрсдэлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.

Анхан шатны судалгааны танилцуулгыг эрэмбэлэхдээ төсөл нь нийцтэй байх, тодорхой байх, үндэслэлтэй байх, бодитой байх, төсөл хэрэгжүүлэгчийн туршлага хангалттай байх гэсэн шаардлагад үндэслэнэ.

Төслийн танилцуулгад заавал агуулах зүйлс: