Хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх

Хөрөнгө оруулалт хүсэгчтэй холбогдож, хөрөнгө оруулалтын саналтай танилцах, төсөл хэрэгжүүлэгчтэй уулзалт хийх, анхан шатны танилцуулах материал хүлээн авснаар хүсэлт хүлээн авсанд тооцно.

Хөрөнгө оруулалт хүсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

Хөрөнгө оруулалт хүсэгч нь энэхүү сайтын хөрөнгө оруулалт цэсээс хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх гэсэн цонх дээр дарж хүсэлтээ бөглөн илгээх, эсхүл биечлэн хүсэлтээ ирүүлэх боломжтой.