Capital City Development Fund
Introduction

Монгол улсын хөгжлийн тогтвортой үзэл баримтлал, Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн, нийгэм эдийн засгийн үр ашигтай, дунд болон урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрүүдэд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хөрөнгө оруулж, нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хөгжилд хувь нэмэр оруулах хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Сангийн нэр

“Нийслэлийн Хөгжлийн Сан Хувийн ХОС ТЗК” ХХК

Сангийн төрөл

Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан

Үүсгэн байгуулагдсан

2020/02/12

Үйл ажиллагаа явуулах хугацаа

10 жил

ААНОАТ

5% чөлөөлөгдөнө

Менежментийн төлбөр

2%

Хөрөнгө оруулалтын
менежментийн компани

НӨУБХОМ ҮЦК ХХК

Кастодиан

Голомт банк

Investment tool

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд хөрөнгө оруулалтын сангийн активд дараах төрлийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болохоор заасан. Үүнд:

 • Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл;
 • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
 • Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа;
 • Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
 • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл;
 • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл;
 • Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас;
 • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас;
 • Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл;
 • Гадаадын болон үндэсний валют;
 • Алт болон бусад арилжаалах боломжтой уул уурхайн бүтээгдэхүүн;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх.

Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Investment sector
It is possible to solve problems in Ulaanbaatar, accept private sector projects, conduct research and analysis on eligible projects, and invest in projects in the following socio-economically beneficial sectors:
Infrastructure and energy
Road transport and service
Construction
Aj üildver 10/5000 Industry
Contact
Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 8th khoroo, Prime Minister A.Amar street, Unen newspaper building, 3rd floor
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 08:00 - 17:00
© 2021 ULAANBAATAR INVESTMENT MANAGEMENT UCC LLC owned by the capital city admin