Selecting process of project to invest
New project
Capital City Development Fund
Investment tool

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд хөрөнгө оруулалтын сангийн активд дараах төрлийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болохоор заасан. Үүнд:

 • Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл;
 • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл;
 • Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа;
 • Хаалттай хувьцаат компанийн болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа;
 • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаг компанийн өрийн хэрэгсэл;
 • Зохицуулалттай зах зээлд нээлттэй арилжаалагддаггүй компанийн өрийн хэрэгсэл;
 • Гадаад улсын Засгийн газраас гаргасан үнэт цаас;
 • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу гаргасан хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас;
 • Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл;
 • Гадаадын болон үндэсний валют;
 • Алт болон бусад арилжаалах боломжтой уул уурхайн бүтээгдэхүүн;
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг эзэмших эрх.

Нийслэлийн хөгжлийн сангийн зорилго, бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө оруулалт хүссэн төслийн онцлог шинж чанарт нийцүүлэн дээрх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдээс тохиромжтойг сонгон хөрөнгө оруулна.

Invested Project
Receive annual report
Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 8th khoroo, Prime Minister A.Amar street, Unen newspaper building, 3rd floor
info@ubim.mn (+976)-77171414 mon - fri: 08:00am - 17:00pm
Join us
© 2022 ULAANBAATAR INVESTMENT MANAGEMENT SC LLC owned by the capital city I Privacy Policy I
Design by Creative Hub LLC admin