Main activities
Trust management of securities

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулахтай холбогдсон хэлцлийг өөрийн нэрийн өмнөөс хийх бөгөөд итгэмжлэн удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа гэдгээ мэдэгдсэн байна. Хөрөнгө оруулалтын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэхтэй холбоотой гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрхийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр тодорхойлно.

 

Accreditation of insurance company reserves
Increase asset utilization and efficiency
Trust management of investment fund assets

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр үзүүлэх, түүнийг төлөөлөх ажиллагаа байна.

Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах тухай бүрд үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсний үндсэн дээр үүсгэн байгуулах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

 

Trust management of private pension fund assets

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд зааснаар Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь Хувийн тэтгэврийн сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах  үйл ажиллагааг үндсэн үйл ажиллагаатай хавсран эрхэлж болно гэж заасан байдаг.

Хувийн тэтгэврийн сангийн болон даатгалын нөөц санд хуримтлагдсан хөрөнгийг итгэмжлэн удирдаж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанид Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн бүртгэл, хадгалалтыг хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан хөрөнгө хадгалах гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

Investment advisory services

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ нь төрийн эзэмшилт компани, аж ахуйн нэгжид хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг амжилттай татахад нь мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, бизнесийг нь дэмжиж, урт хугацааны ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх боломжийг олгодог үйлчилгээ юм.

Манай компанийн хөрөнгө оруулалтын өндөр ур чадвар, туршлага бүхий баг нь харилцагч бүрийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлагыг хангасан үйлчилгээг үзүүлэхдээ баяртай байх болно.

Investment management activities

Манай компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай” зөвшөөрлийн дагуу “Нийслэлийн Хөгжлийн Сан”, “Нийслэлийн Ногоон Сан” гэх хөрөнгө оруулалтын сангуудыг үүсгэн байгуулж, сангийн хөрөнгийг гэрээний дагуу удирдах мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Дотоод гадаадын мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт татах замаар тодорхой зорилго чиглэл бүхий томоохон хөрөнгө оруулалтын сангуудыг үүсгэн байгуулж, Нийслэл хотын ногоон хөгжлийг дэмжсэн, эдийн засгийн өсөлт, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн томоохон төслүүдэд урт хугацаатай, уян хатан нөхцөл бүхий санхүүжилт хийснээр Улаанбаатар хотын  нийгэм эдийн засгийн өсөлт хөгжлийг дэмжихийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчдын эрсдэлийг бууруулах, тэдний оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг амласан төвшнөөс бууруулахгүй байх нь бидний зорилго юм.

Contact
Mongolia, Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 8th khoroo, Prime Minister A.Amar street, Unen newspaper building, 3rd floor
info@ubim.mn (+976)-77171414 Даваа - Баасан: 08:00 - 17:00
© 2021 ULAANBAATAR INVESTMENT MANAGEMENT UCC LLC owned by the capital city admin